Kako postati sudski tumač


Kako postati sudski tumač najbolje ćemo Vam objasniti ako pročitate tekst koji smo postavili sa sajta ministrarstva pravde, deluje nam prilično objašnjeno. Nadamo se da ćemo Vam pomoći u Vašoj odluci da ostvarite Vaše nastojanje da postanete sudski tumač.
  
Za sudskog tumača se može postaviti lice koje ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, kao i sljedeće posebne uslove, i to da:
- ima visoku školsku spremu;
- potpuno vlada jezikom sa koga prevodi i na koji prevodi govor ili
pisani tekst;
- ima najmanje pet godina radnog iskustva sa visokom školskom
spremom;
- u potrebnoj meri poznaje Ustav i organizaciju sudske vlasti.
Izuzetno, za sudskog tumača se može postaviti i lice koje nema visoku školsku spremu ako za određeni jezik nema više od tri postavljena sudska tumača.

Kandidat za sudskog tumača  podnosi zahtev za postavljanje za tumača Ministarstvu pravde.
Uz zahtjev kandidat dostavlja:
- kratku radnu biografiju sa preporukama poslodavaca;
- uvjerenje o srpskom državljanstvu;
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični
postupak;
- diplomu filološkog fakulteta za određeni jezik za koji se traži
postavljanje, ili dokaz o visokoj školskoj spremi i međunarodno priznati
dokaz o znanju jezika za koji se traži postavljanje.
Kandidat koji je podneo zahtjev za jezik koji je njegov maternji, dostavlja i dokaz o visokoj školskoj
spremi.

Proveru poznavanja Ustava i organizacije sudske vlasti i ispunjenosti uslova iz gore navedenih stavki, vrši posebna komisija, koju obrazuje ministar pravde.
Komisiju čine predsednik i dva člana.
Komisija ima sekretara koji obavlja stručno-administrativne poslove za Komisiju.
Predsedniku, članovima i sekretaru komisije pripada nagrada za rad, koju utvrđuje ministar pravde.

Kandidat koji ispunjava gore navedene uslove, može pristupiti proveri poznavanja Ustava i organizacije sudske vlasti.

O proveri, za svakog kandidata, sekretar komisije vodi zapisnik koji sadrži: ime i prezime kandidata, prebivalište, sastav komisije, datum provere, tok i rezultat provere. Komisija ocenjuje rezultat provjere i konstatuje da li je kandidat "zadovoljio" ili "nije zadovoljio".

Nakon sprovedenog postupka i pozitivne ocene kandidata, komisija podnosi ministru pravde obrazloženi predlog za postavljanje sudskog tumača. Kandidat koji nije pozitivno ocenjen može ponovo pristupiti provjeri po isteku roka od šest mjeseci od dana provjere. Troškove provere snosi kandidat.

Ministar pravde rešenjem utvrđuje visinu troškova provjere. Ministar pravde donosi rešenje o postavljanju tumača. Rešenje o postavljanju tumača sadrži ime i prezime sudskog tumača, prebivalište i jezik za koji je postavljen.

3 коментара:

Unknown 13. март 2014. 04:55  

Lepo objasnjeno samo treba ispuniti sve to
www.oxford-jagodina.rs

Unknown 26. мај 2014. 06:41  

odlican Vam je blog spot!!
http://www.akademijaoxford.com/sudski_tumac.php

Dragoslav 6. јануар 2020. 14:11  

Evo i mog doprinosa blogu koji se tice sudskih tumaca. Odlican blog gde su sudski prevodioci za engleski jezik

Постави коментар

Sudski tumač Beograd

Sudski tumač u Beogradu, sudski tumaci Beograd, sudski tumaci u Beogradu

Sudski tumaci za

engleski,nemački, italijanski, francuski, ruski, španski, holandski, norveški, švedski, madjarski, poljski, češki, rumunski

Sudski tumači

overeni prevodi, overa dokumenata, overa prevoda

  © Copyright2010 Sudski tumačDesign by Izrada sajta 2003

PVC stolarija | Back to TOP